Tema
Debat

Strategi 2025

Forsikrings- og pensionsbranchen vil være kendt for sit bidrag til at løse nogle af de største udfordringer, det danske og det internationale sam-fund står over for. Det drejer sig om velfærd og tryghed for den enkelte dansker, og det drejer sig om bæredygtighed og den nødvendige grønne omstilling her i Danmark og i udlandet.

 

  • Vi vil levere den velfærd og den tryghed, som den enkelte dansker har behov for. Det vil vi gøre gennem alle livets faser. Der vil i fremtiden være en stigende forskel på, hvad den offentlige sektor tilbyder, og hvad den enkelte dansker efterspørger på velfærdsområdet. Den forskel kan vi mindske.
  • Vi støtter Paris-aftalen om at begrænse den globale opvarmning til under 2,0 C og helst 1,50 C. Det er en global udfordring, og den kræver massive investeringer over en bred kam. Vi ser os som en central aktør i den grønne omstilling. Danske pensionsselskaber er langt fremme med at investere i grøn omstilling og vil øge indsatsen betydeligt fremover.

Forsikrings- og pensionsbranchen bidrager allerede i dag til både velfærd, tryghed samt bæredygtighed og grøn omstilling; men vi vil øge indsatsen fremover. Det er en rolle, man skal gøre sig fortjent til. Den enkelte dansker, politikere og andre interessenter skal have tillid til, at vi løser opgaven på en ordentlig og ansvarlig måde. Derfor har vi fokus på, at vores forretningsmodeller er ordentlige og ansvarlige, og at vi opfattes som en legitim aktør.

 

Strategi 2025 uddyber og motiverer den rolle, branchen ønsker at spille, samt de krav der skal opfyldes for at nå dertil. Kravene retter sig både mod de enkelte selskaber og Forsikring & Pensions interessevaretagelse i bred forstand. Strategi 2025 er derfor også en formulering af den kontrakt mellem os og det øvrige samfund, som er helt essentiel for en branche, der lever af tillid.

 

 

Velfærd


På velfærdsområdet supplerer forsikrings- og pensionsbranchen allerede i dag den skattefinansierede folkepension, sundhed og dagpenge med pensions- og forsikringsydelser.

 

Fx pensionsordninger, sundhedsforsikringer, forsikringer mod tab af erhvervsevne og lønsikring. I alle tilfælde bygger branchens ydelser oven på den offentlige basisydelse på en nøje afstemt måde, og der er altid et kollektivt element i finansieringen og risikodelingen – som ved den skattefinansierede velfærd.

 

Men også på andre områder kan branchen supplere den offentlige basisydelse, fx ældrepleje i den 4. alder. Den demografiske udvikling og grænserne for, hvad det offentlige kan finansiere, betyder, at de udækkede behov for ældrepleje vil vokse massivt i fremtiden.

Det er vigtigt, at privat finansierede velfærdsordninger er rummelige og solidariske. Det har branchen allerede en lang tradition for at sikre, fx i form af arbejdsmarkedspensioner og sundhedsforsikringer.

 

Nogle pensionsselskaber står i dag for finansiering af efteruddannelse. Det er et eksempel på et nyt område, hvor behovene for livslang omstilling og fx digital kompetenceudvikling kun vil vokse. Pensionsselskaber kan bidrage fx sammen med arbejdsmarkedets parter med organisering og finansiering.

 

 

Tryghed


Tryghed er og har altid været branchens kerneydelse. Det har tidligere typisk drejet sig om en erstatning i kroner og øre, når uheldet var ude; men i fremtiden kommer det til at handle om at sikre, at uheldet ikke sker.

 

I dag fx vha. et højtvandslukke til at holde opstigende vand ude eller en indbrudsalarm som en integreret del af en husforsikring. I morgen vil det for-mentlig handle om at forebygge folkesygdomme og at sikre fleksibel tilbagetrækning for nedslidte.

 

I kraft af ny teknologi kan vi forebygge meget mere i fremtiden. Internet of Things (IoT) og wearables kan advare om skader og helbredsændringer, længe før de bliver alvorlige. Og den øgede brug af data vil medføre, at produkter og services vil være meget mere skræddersyede til den enkelte. Deling af data med det offentlige kan også spille en større rolle, fx kan forsikringsselskabernes data hjælpe til at forebygge trafikuheld. Men brugen af ny teknologi og avanceret brug af data rejser også en række etiske dilemmaer. Det er dilemmaer, som vi som branche tidligt har været åbne om og inviteret alle aktører til at drøfte, og som vi fortsat vil sætte til diskussion.

 

 

Bæredygtighed og grøn omstilling


Danske pensionsselskaber er førende, når det gælder investeringer i klima- og miljøvenlig elproduktion i hele verden. Det er en position, vi ønsker at fastholde og udbygge. Derfor har branchen frem mod 2030 afgivet betinget tilsagn til regeringen og FN om at investere yderligere ca. 350 mia. kr.

 

Men den bæredygtige og grønne omstilling handler ikke kun om vindmøller og bioenergi. Energibesparelser i investeringsejendomme reducerer også CO2-udledningen, på samme måde som traditionel skadesforebyggelse som at forhindre bygningsbrand eller trafikuheld gør.

 

I fremtiden vil vi investere i OPP-projekter om klimasikring i Danmark, fx i diger om havnære byer.

 

 

Krav til Forsikring & Pension


Som brancheorganisation vil vi understøtte implementeringen af de krav, som samfundet stiller. Og vi er klar til at sikre den nødvendige selvjustits. Det sker bl.a. via etiske spilleregler og branchestandarder.

 

Kundeetik – der sikrer åbenhed og gennemsigtighed om produkternes pris, omkostninger, dækninger, afkast, risiko samt selskabernes service og rådgiv-ning. Det er et område, som branchen har arbejdet systematisk med, og det udmønter sig bl.a. i forbrugerværktøjer som Pensionsinfo, Fakta om Pension, og Forsikringsguiden m.m. Vi vil også arbejde videre med brancheprincipper på sundhedsområdet, fx om indhentelse af sundhedsoplysninger og brug af speciallægeerklæringer.

 

Dataetik – der sikrer transparens om, hvilke data om kunderne selskaberne har indsamlet og stiller krav til, hvad data må bruges til og med accept sikrer en tidligere og mere retfærdig sikring af den enkelte familie. Det er et område, vi har arbejdet med de seneste år, og retningslinjerne er offentliggjort.

 

Investeringsetik – der er i høj grad styret af kunders og medlemmers ønsker, men alle selskaber er optaget af ansvarlighed i investeringer, fx i forhold til FN’s verdensmål, Global Compact m.m., og der stilles krav til de virksomheder, der investeres i. Hele feltet er under hastig udvikling, og dilemmaer diskuteres intensivt og offentligt. Vi vil offensivt præge debatten om SDG’ere, impact investments m.v. og være en central spiller i forhold til fremtidens rammevilkår.

 

Skatteetik – der kræver åbenhed om og krav til egne og samarbejdspartneres skattebetalinger. Som international investor er det ikke trivielt at betale den korrekte skat, fordi forskellige landes skattesystemer ikke er koordinerede. Ikke engang inden for EU. Derfor handler skatteetik også om, hvordan selskaber med grænseoverskridende investeringer skal forholde sig i denne uperfekte verden. Både til egne og samarbejdspartneres skattebetalinger.

 

Reguleringen af forsikrings- og pensionsbranchen er omfattende. Sådan skal det være. Det er vigtigt, at den enkelte dansker får den erstatning, han/hun har ret til, når uheldet er ude, og det er vigtigt, at man får den pension, man er blevet lovet, når man går på pension. Derfor er vi ikke imod regulering, når den fører til bedre forbrugerbeskyttelse. Men vi skal også værne om de rammevilkår, der sikrer, at branchen kan udfylde sin rolle i samfundet. Danske forsikrings- og pensionsselskaber skal kunne konkurrere på lige vilkår med udenlandske selskaber og nye aktører, og modregning og skat må ikke udhule befolkningens opbakning til verdens bedste pensionssystem. Det er ikke blot et spørgsmål om konkurrenceforhold, men også om at sikre forbruger-beskyttelse i bred forstand.

 

Og endelig skal vi arbejde for, at branchen har mulighed for at udvikle sig i takt med kundernes behov. Så gamle regler og fordomme ikke forhindrer hensigtsmæssige løsninger på de udfordringer, som samfundet står over for. Fx er der behov for øget fokus på digitaliseringsparat regulering og adgang til et bedre samspil med offentlige datakilder. Begge dele er centrale for, at branchen kan realisere det potentiale, der kan sikre borgernes velfærd og tryghed. Når vi fx lynhurtigt kan sikre behandling og rehabilitering af en med-arbejder, der har været ude for en arbejdsulykke, så skal det ikke strande på forældet regulering og manglende forståelse for de digitale muligheder.

 

I Forsikring & Pension vil vi fortsat arbejde for:

 

  • At være en stærk og agil/omstillingsparat organisation med betydelig politisk gennemslagskraft understøttet af en medlemsskare, der bakker op om strategien og implementeringen.
  • At være en legitim samarbejdspartner, der lytter, står for ordentlighed og troværdighed, og som har den nødvendige faglige kompetence.
  • At skabe åbenhed om de dilemmaer eller udfordringer, der løbende vil opstå i forbindelse med branchens virksomhed.
  • At skabe et tæt og åbent samarbejde med vores mange interessenter.

Den samfundsudvikling, vi ser ind i, sammenholdt med vores vision for branchen, kræver at vi orienterer os bredt og fortsat danner flere og tættere partnerskaber med velfærds- og tryghedsleverandører samt de andre erhvervsorganisationer, der ligesom os vil den grønne omstilling. Det vil vi konstant arbejde på frem mod 2025.

 

Krav til branchen


Den mere aktive og bredere rolle er ny; men ligger i naturlig forlængelse af forsikrings- og pensionsbranchens historiske og nutidige rolle som tryghedsskaber. Men at være velfærds- og tryghedspartner i samarbejde med det offentlige kræver skærpet legitimitet og troværdighed. Det stiller krav til branchen om kun at bruge etisk ansvarlige forretningsmodeller.

 

Med andre ord, skal branchen udvise ordentlighed og overholde samfundskontrakten. Både i forhold til de produkter vi sælger til danskerne; de informationer vi indsamler og bruger om kunderne; måden vi investerer på; og den skat vi og vores samarbejdspartnere betaler. Vi vil arbejde for, at branchen selv sørger for orden i egne rækker, og vi vil stille skærpede krav for at være med ombord.

Mission 

Forsikring & Pensions mission er at varetage branchens interesser.

 

Vision

Vores vision er, at branchen skal opleves som en betydelig aktør, der bidrager konstruktivt med at skabe tryghed og til at løse velfærdssamfundets udfordringer.