Tema
Debat

Nye halvårlige afkastforventninger har kun lille betydning for pensionsprognoserne

Forsikring & Pension og Finans Danmark har gennem mange år været fælles om at udarbejde forudsætninger om investeringsafkast til brug for pensions-prognoser. For at styrke uafhængigheden blev der i 2018 nedsat et sagkyndigt råd, som skulle fastsætte forudsætningerne én gang årligt.

 

I 2019 har Finans Danmark yderligere bedt Rådet for Afkastforventninger om at fastsætte afkastforudsætninger for bankernes investeringsprodukter. Rammerne for afkastforudsætningerne vil tage udgangspunkt i det eksisterende setup for pensionsprognoser og suppleres med de behov, der er for bankernes investeringsprodukter, herunder kortere investeringshorisont og hyppigere opdateringsfrekvens. Derfor vil afkastforudsætningerne fremover blive opdateret hvert halve år. Forudsætningerne udarbejdes som hidtil med input fra internationale finanshuse.

 

Rådet for Afkastforventninger har i dag offentliggjort den første halvårlige opdatering af samfundsforudsætninger for 2. halvår 2020. Selvom tallene er målrettet investeringsprodukter, vil pensionsselskaberne opdatere pensionsprognoser, hvis de nye tal flytter noget. Det er dog ikke tilfældet denne gang. Rådet har ændret afkastforventningerne lidt for de fleste aktivklasser, men bl.a. fordi nogle afkast er blevet højere og andre lavere, betyder det ikke ret meget for prognoserne.

 

- Vores beregninger viser, at de nye forudsætninger ikke flytter ret meget på kundernes pensionsprognoser, især når man tager i betragtning, at der under alle omstændigheder er en betydelig usikkerhed i prognoserne, siger Jan V. Hansen, vicedirektør i Forsikring & Pension.

 

Fra og med 2020 viser pensionsselskaberne usikkerheden på prognoserne. Kunderne får således ikke kun et enkelt tal for, hvad pensionsselskabet forventer, at kunden vil få udbetalt som pensionist – kunden får også et interval for, hvad udbetalingen vil blive, hvis investeringsafkastet bliver højere eller lavere end forventet. Intervallet viser, hvad kunden med 90 pct. sandsynlighed kan forvente at få udbetalt.

 

- Vi synes, at det er vigtigt at vise kunderne usikkerheden på prognosen, da den ”forventede” udbetaling er et ud af mange mulige udfald, siger Jan V. Hansen.

 

Pensionsprognoserne opdateres næste gang med den årlige opdatering af samfundsforudsætningerne, som rådet udsender 1. oktober 2020. I den årlige opdatering vurderer rådet også de langsigtede afkastforventninger. I den halvårlige opdatering, der er kommet i dag, vurderes kun forudsætningerne på kort- og mellemlangt sigt, dvs. år 1-10.

 


Betydningen af de nye halvårlige samfundsforudsætninger for pensionsprognoserne

Forsikring & Pension har regnet på, hvor meget det betyder for kundernes prognoser, at pensionsselskaberne stadig vil bruge de årlige samfundsforudsætninger, som Rådet for Afkastforventninger udsendte 1. oktober 2019, og altså ikke vil opdatere prognoserne på grundlag af de halvårlige forudsætninger, som offentliggøres 23. juni 2020.

 

Vi har regnet på fire aldre (40, 15 og 5 år før pensionering samt 5 år efter pensionering) og tre risikoprofiler i markedsrenteprodukter (en typisk mellem risiko samt hhv. den højeste høj-risikoprofil og den laveste lav-risikoprofil i markedet). Desuden har vi regnet på kunder med gennemsnitsrenteprodukter.

 

Billedet er i store træk det samme for alle kundeprofilerne: Pensionsudbetalingen ved hhv. forventet investeringsafkast og lavt investeringsafkast påvirkes kun lidt af de halvårlige forudsætninger. Forskellen er lidt større for udbetalingen ved højt investeringsafkast.

 

Eksempel

  • En kunde, som har været pensionist i fem år, og som har en livrente:
    Hvis kundens prognose regnes på de årlige samfundsforudsætninger, er den forventede årlige udbetaling 10 år inde i udbetalingsforløbet – dvs. om fem år – 146.000 kr. Hvis prognosen i stedet regnes på de halvårlige forudsætninger, er den forventede udbetaling 149.000 kr.
  • Kigger man på udbetalingen ved lavt investeringsafkast, er beløbene hhv. 121.00 kr. og 118.000 kr.
  • Udbetaling ved højt investeringsafkast: Udbetalingen er 175.000 kr. ud fra de årlige forudsætninger og 185.000 kr. ud fra de halvårlige forudsætninger.

 

Samlet set er effekten på prognoserne af de halvårlige samfundsforudsætninger således begrænset. Især når man når man tager i betragtning, at der under alle omstændigheder er en betydelig usikkerhed på prognoserne.

 

Eksempel

Kunden fra før har en forventet udbetaling på ca. 146.000-149.000 kr., afhængig af om prognosen beregnes ud fra de halvårlige eller de årlige samfundsforudsætninger. Men usikkerheden på prognosen er under alle omstændigheder stor. Afhængig af de fremtidige investeringsafkast kan udbetalingen ende med at blive så lav som 118-121.000 kr. men kan også blive så høj som 175-185.000 kr.

 

Prognosen for kunden, som har været pensionist i fem år, ses nedenfor. Desuden vises en prognose for en yngre kunde, som har 40 år til pensionering. Begge kunder har et markedsrenteprodukt med mellem risiko.

 


Grunden til, at usikkerheden på prognosen er så meget støre for kunden med 40 år til pensionering, er, at tidshorisonten her er meget langt. Prognosen viser udbetalingen 10 år efter pensionering. Dvs. for kunden med 40 år til pensionering er tidshorisonten 50 år. Det giver i sagens natur en stor usikkerhed på prognosen. For pensionisten, som er fem år efter pensionering, er der kun fem år til det 10. udbetalingsår. Dermed er usikkerheden væsentlig mindre.