Naviger op
Log på
Vores website anvender cookies, så vi kan give en bedre service.
Accepter, og fortsæt med at anvende vores website som normalt.
Accepter cookies
Om cookies på forsikringogpension.dk

Regresaftale på lystfartøjsforsikringer

Aftalen har til formål at lette selskabernes administration af skadesager (kaskokrav) med lystfartøjer samt at begrænse antallet af retssager mellem selskaberne.

Tiltrædelse og udmeldelse

Aftalen træder i kraft den 1. september 2009 for skader, som anmeldes efter denne dato, og når selskaberne har tiltrådt aftalen.


Forsikringsselskaber, der ønsker at tiltræde aftalen, skal meddele dette skriftligt til sekretariatet i Forsikring & Pension sammen med oplysninger om kontaktpersoner. Tiltrædelse sker med virkning fra den 1. i den efterfølgende måned.


Listen over tiltrådte selskaber og disses kontaktpersoner offentliggøres med en skadesinformation.


Selskaber, der ikke længere ønsker at følge aftalen, skal meddele dette skriftligt til Forsikring & Pensions sekretariat med mindst 4 ugers varsel til udløbet af den 1. i den efterfølgende kalendermåned. Sekretariatet underretter derefter de øvrige selskaber herom.


Igangværende sager skal afsluttes og følge aftalen, selvom der sker udmeldelse ved et eller begge de involverede selskaber.

Anvendelsesområde

Aftalen anvendes ved skader på et lystfartøj, som er dækket af en kaskoforsikring, og hvor to eller flere lystfartøjer er involverede.


Det er en forudsætning for aftalens anvendelse, at skaden er dækningsberettiget både på kaskoforsikringen og på skadevolders ansvarsforsikring. Dette gælder dog ikke for aftalens pkt. 4.


Det er desuden en forudsætning for aftalens anvendelse, at skadevolder accepterer anvendelse af ansvarsforsikringen i den konkrete skadesituation.


Aftalen omfatter alene kaskokrav (inkl. selvrisiko), som ikke overstiger 500.000 kr. Det betyder, at hvis et deltagerselskabs samlede kaskokrav pr. skaderamt lystfartøj overstiger 500.000 kr., er dette krav ikke omfattet af aftalen. Hvis et kaskokrav ikke er større end selvrisikoen, falder dette krav uden for aftalen.

1.     Fortøjningsskader

Fortøjningsskader kan ske under fartøjers henliggen i havn eller udenfor havn (svaj, bådebro m.v.).


Hvis et lystfartøj river sig løs af sine fortøjninger, eller fortøjningerne brister, og fartøjet derved forvolder skader på  et andet lystfartøj, dækkes skaderne af skadevolders ansvarsforsikring.


Ovenstående forudsætter, at skaden er dækningsberettiget på skadevolders ansvarsforsikring.


Der er tale om en slags "præsumptions-ansvar", hvor skadevolder skal føre bevis for, at skaden ikke skyldes fejl på hans side, for at ansvaret kan afvises.


Skadevolders ansvar kan afvises i tilfælde af


·       ekstreme vejrforhold, medmindre der er åbenbare mangler ved det anvendte fortøjningsgrej eller den anvendte fortøjningsmetode


·       manglende vedligeholdelse af fortøjningspæle eller –broer som den direkte skadeårsag, når skadevolder(e) ikke selv er ansvarlig(e) for deres vedligeholdelse


·       "ikke sikredes" anvendelse af fartøjet (f. eks. ved tyveri/hærværk). 


Ekstreme vejrforhold foreligger, når det blæser mindst stormstyrke (mere end 24,8 m/sek. som gennemsnitsvindhastighed), hvorimod vindhastigheder, som i pustene nærmer sig stormstyrke, ikke kan give anledning til påberåbelse af ansvarsfrihed.

2.     Skader i forbindelse med bjærgning

Hvis et lystfartøj anvendes til bjærgning, dækkes eventuelle skader på det bjærgende fartøj, som sker under bjærgningen, af det bjærgede lystfartøjs kaskoforsikring. Hvis besætningen på det bjærgende fartøj har forlangt bjærgeløn i sølovens forstand, er opgørelsen mellem det bjærgende fartøj og det bjærgede fartøj ikke omfattet af denne aftale, men reguleres efter sølovens bestemmelser.


De udgifter, som det bjærgede fartøjs kaskoforsikring skal betale, forventes at stå i et rimeligt forhold til værdien af det bjærgede fartøj. Hvis det bjærgede fartøj forulykker (således at der ikke er bjærget værdier), kan bjærgeren alene forvente, at det bjærgede fartøjs kaskoforsikring dækker selvrisiko og bonustab på det bjærgende fartøjs kaskoforsikring.

3.     Kollisionsskader under sejlads, hvor skadevolder har mere end 50 pct. af skylden

Ved kollision under sejlads, hvor den ene part har mere end 50 pct. af skylden, dækkes skaderne 100 pct. af dennes forsikring, uanset at søloven hjemler mulighed for skyldfordeling. Ved kollision under kapsejlads lægges eventuelle protestafgørelser til grund for skyldfordelingen.


Ovennævnte hovedregel kan fraviges, såfremt et kapsejlende fartøj ved uforsvarlig sejlads tilsidesætter almindelige regler om sikker sejlads, alene med det formål at opnå en kapsejladsmæssig fordel (jf. f.eks. kapsejladsreglernes pkt. 32.1).

4.     Kollisionsskader, som skyldes teknisk fejl på det skadevoldende fartøj

I tilfælde af kollision mellem to fartøjer, hvor skadelidtes fartøj er fortøjret/opankret, dækkes skader på skadelidtes fartøj af skadevolders ansvarsforsikring, hvis kollisionen skyldes, at det skadevoldende fartøj på grund af teknisk fejl i fartøjets styresystem, motor el.lign. ikke kunne styres korrekt.

5.   Besigtigelsesomkostninger

Kaskoforsikringsselskaber gør ikke regres mod ansvarsforsikringsselskaber for besigtigelsesomkostninger. Dette gælder både eksterne og interne besigtigelsesomkostninger.

Publiceret/opdateret 09-12-2015
Nanna Dalsgaard Wilkens
Chefkonsulent, cand.soc.
Telefon 41 91 91 44
ndw@forsikringogpension.dk